Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ – TERMS OF SERVICES

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”solid”]

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEBSITE GREEN TILES VIỆT NAM

Dưới đây là những điều khoản sử dụng dịch vụ được áp dụng cho toàn bộ người dùng tương tác với hệ thống website của Green Tiles Việt Nam bao gồm người tìm kiếm thông, độc giả và đối tác của Green Tiles Việt Nam.

Khi để lại thông tin liên hệ lời nhắn liên lạc, để lại thông tin tại website greentiles.vn, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra dưới đây trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đâyGreen Tiles Việt Nam có quyền không thông báo đến từng người, vì vậy bạn hãy quay lại trang này để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

ĐIỀU 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN

Sau khi để lại lời nhắn liên hệ bằng thông tin cá nhân tại website greentiles.vn, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng bằng tin nhắn SMS, email hoặc cuộc gọi để trả lời thắc mắc hoặc cập nhật đến quý độc giả những thông tin mới nhất.

ĐIỀU 2: BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không bán, trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Green Tiles Việt Nam buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định pháp luật.

Bạn không được đánh cắp hình ảnh, video hoặc nội dung để sử dụng riêng trên Internet cho trang cá nhân hoặc tổ chức của mình với bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, bạn sẽ bị truy cứu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Bạn có thể copy bản thảo từ website có trích nguồn “greentiles.vn” hoặc chia sẽ bài đăng trực tiếp từ website greentiles.vn lên bất kì hệ thống mạng xã hội, blog, forum hoặc website khác. Tất cả mọi hoạt động chia sẽ có nguồn đều được xem là hợp lệ.

Chúng tôi có thể gửi thông báo những đánh giá mới nhất, tin tức nóng hoặc chương trình khuyến mãi hấp dẫn (nếu có) cho khách hàng nhằm cập nhật thông tin nhanh chóng nhất cho từng độc giả. Độc giả không muốn nhận email có thể soạn mail gửi cho chúng tôi hoặc nhắn SMS đến số hotline với nội dung tương tự: “Tôi không muốn nhận quảng cáo”

ĐIỀU 3: ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THẢO LUẬN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Khách hàng sử dụng dịch vụ của Website greentiles.vn có quyền đánh giá về chất lượng hàng hóa cũng như chất lượng phục vụ của chúng tôi.

Trong quá trình tham quan nội dung website greentiles.vn, nếu độc giả có bất kì thắc mắc hoặc khiếu nại nào đều có thể gửi đến trực tiếp facebook của website hoặc gửi mail đến greentilesvn.com@gmail.com. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và giải quyết vấn đề không quá 36h.

ĐIỀU 4:  NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỚI CÁC HÀNH VI

Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào các dịch vụ, sản phẩm trong hệ thống website, fanpage của Green Tiles Việt Nam.

Phát tán hoặc tuyên truyền cổ vũ các hoạt động can thiệp và phá hoại nội dung trên hệ thống website và fanpage của Green Tiles Việt Nam. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị truy cứu và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

Xúc phạm, nhạo báng người khác trên hệ thống website và fanpage của Green Tiles Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Hành vi mạo danh hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của website và fanpage của Green Tiles Việt Nam.

Bình luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc.

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”solid”]

TERMS OF USE OF THE WEBSITE GREEN TILES VIET NAM SERVICE

The following terms of service are applicable to all users who interact with Green Tiles Viet Nam‘s website, including readers, readers and partners of greentiles.vn.

When leaving contact information, leaving information at greentiles.vn website, we will understand that you have read and agree to the entire terms set out below in this agreement.

The latest updates (if any) will be posted here and Green Tiles Viet Nam reserves the right not to notify each person individually, so please come back to this page for more updates.

ARTICLE 1: PERSONAL INFORMATION

After leaving a contact message with personal information at website greentiles.vn, we will contact customers by SMS, email or call to answer questions or update readers. latest news.

ARTICLE 2: INFORMATION SECURITY

Your personal information will be kept strictly confidential by us. We do not sell or exchange this information with any other third party in any form. However, if required by the authorities, Green Tiles Viet Nam is required to provide this information in accordance with the law.

You may not steal images, videos or content for personal use on the Internet for your personal or organization site in any way. If violating, you will be prosecuted and responsible before the law for intellectual property infringement.

You can copy the manuscript from a website that cites the source “greentiles.vn” or share the post directly from the website greentiles.vn on any other social networking system, blog, forum or other website. All sharing activities with source are considered valid.

We can send notices of the latest reviews, hot news or attractive promotions (if any) to customers to update information as quickly as possible for each reader. Readers who do not want to receive email can compose an email to us or send an SMS to the hotline with similar content: “I do not want to receive advertising”

ARTICLE 3: ASSESSMENT OF SERVICE USE AND DISCUSSION ON SOCIAL NETWORKS

Customers using the service of website greentiles.vn have the right to evaluate the quality of goods as well as the service quality of our warehouse.

During the visit to contents of greentiles.vn, if readers have any questions or complaints, they can be sent directly to the website of facebook or send mail to greentiles.vn. We will receive information and solve problems no later than 36h.

ARTICLE 4: PROHIBITED USE OF THE SERVICE WITH ACTS

Use any program, tool or form to interfere with services and products on Green Tiles Viet Nam‘s website, fanpage

Distributing or propagating to promote activities of intervention and sabotage of content on Green Tiles Viet Nam‘s website and fanpage. All violations discovered will be prosecuted and can be handled in accordance with the law on copyright infringement.

Insult, ridicule others on Green Tiles Viet Nam‘s website and fanpage in any form (ridicule, religious discrimination, gender, ethnicity, etc.).

Impersonation or intentional misleading others to be a user in the service system of website and fanpage of Green Tiles Viet Nam.

Commenting on political issues, religious discrimination, ethnic discrimination.

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”solid”]

LIÊN HỆ – CONTACT

Email: greentilesvn.com@gmail.com